Blog

Deset družiček

“Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naprotiženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej.Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel,začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: „Hle, ženich! Vyjděte muvstříc!“ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: „Dejtenám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!“ Ale rozumné…

Modlitba: součást boje v misijní válce

Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. – Efeským 6:18-20 Život je válka Tento svět je proti nám, křesťanům. Stojíme proti mocnému nepříteli ve všem, co v našem životě děláme. Celý náš život je…